Haker ýaly pikir ediň! - Semalt hünärmeni web sahypaňyzy nädip goramalydygyny düşündirýär

Web sahypasyny döwmek baradaky habarlar her gün täzeliklerde bolýar. Millionlarça maglumatlar hakerleriň elinde, maglumatlary bozýan, müşderiniň maglumatlaryny we käwagt şahsyýet ogurlygyna sebäp bolýan beýleki gymmatly maglumatlary ogurlaýar. Web sahypasynyň hakerleriniň öz kompýuterlerine rugsatsyz girişini nädip alyp barýandygy entek belli däl.

Semaltyň hünärmeni Jek Miller, hüjümleri ýeňmek üçin haker bilen baglanyşykly iň möhüm maglumatlary taýýarlady.

Web sahypasynyň hakerleriniň, saýtyň gurluşygyny web döredijilerinden has köp bilýändigine düşünmek möhümdir. Ulanyjylara isleg boýunça serwerlerden maglumat ibermäge we almaga mümkinçilik berýän toruň iki taraplaýyn geçirişine gowy düşünýärler.

Programmalaryň we web sahypalarynyň gurulmagy, ulanyjylaryň maglumatlary ibermegi we almagy talap edýän zerurlyklaryny göz öňünde tutýar. Web hakerler, onlaýn bölek satyjylar üçin web sahypalaryny döredýän web döredijileriň, söwda sebedine salnandan soň önümleriň tölegini ýeňilleşdirýändigini bilýärler. Web döredijiler programmalar guranlarynda, öz müşderileri bilen gyzyklanýar we web sahypa hakerleri tarapyndan kod girmeginiň howpy barada pikir edip bilmeýärler.

Hakerler nähili işleýärler?

Web sahypasy hakerleri, saýtlaryň maglumat soraýan programmalar arkaly işleýändigine we üstünlikli maglumat ibermekden ozal tassyklamanyň geçirilýändigine düşünýärler. Erbet giriş tassyklamasy diýilýän programmada nädogry giriş maglumatlary, hakeriň esasy bilimidir. Giriş maglumatlary işläp düzüjiniň dizaýn kody boýunça garaşyşa laýyk gelmedik ýagdaýynda ýüze çykýar. Web sahypasy hakerleriniň jemgyýeti, aşakdaky usullary goşmak bilen programmalara nädogry giriş bermek üçin birnäçe usuly ulanýar.

Bukjany redaktirlemek

Ümsüm hüjüm diýlip hem atlandyrylýan paket redaktirlemesi tranzit baradaky maglumatlaryň hüjümini öz içine alýar. Ulanyjy ýa-da web sahypasynyň dolandyryjysy, maglumat alyş-çalşygy wagtynda hüjüme düşünmeýär. Ulanyjynyň administratordan maglumat islegini ibermeginde web hakerleri rugsatsyz hukuklary almak üçin ulanyjydan ýa-da serwerden maglumatlary redaktirläp biler. Paket redaktirlemegine “Orta hüjümde adam” hem diýilýär.

Sahypa hüjümleri

Käwagt web sahypasy hakerleri ygtybarly serwerlerde zyýanly kodlary saklamak bilen ulanyjy kompýuterlerine girip bilýärler. Zyýanly kod, buýruklara basyp ýa-da faýllara göçürip almak bilen buýruklar ulanyjy kompýuterine çagyrylanda ulanyjylara ýokaşýar. Käbir adaty saýt hüjümleri, saýtdan ýasama haýyşy we saýtdan skripti öz içine alýar.

SQL sanjymlary

Sahypa hakerleri, saýtlara hüjüm etmek üçin serwere hüjüm edip, iň weýrançylykly hakerlerden birini alyp biler. Hakerler serwerde bir gowşaklygy tapýarlar we ulgamy ogurlamak we faýl ýüklemek ýaly administratiw hukuklary ýerine ýetirmek üçin ulanýarlar. Şahsyýetiň ogurlanmagy we web sahypasynyň bozulmagy ýaly agyr problemalary ýerine ýetirip bilerler.

Sahypa hakerlerinden goramak

Web sahypasyny döredijiler hakerler ýaly pikirlenmeli. Sahypalar gurlanda kodlarynyň web sahypa hakerlerine gowşak gorag ýollary hakda pikirlenmeli. Döredijiler web sahypa hakerlerinden zyýanly buýruklary almazlyk üçin ýörite nyşanlardan we goşmaça kodlardan gaçyp, çeşme kodlaryny alýan kodlary döretmeli. Programmalaryň GET we POST parametrleri yzygiderli gözegçilikde bolmaly.

Web programma gorag diwarlary, web sahypa hakerleriniň hüjümlerinden howpsuzlygy hem üpjün edip biler. Gorag diwary, programma koduny girişi inkär edýändigi sebäpli manipulýasiýa etmekden goraýar. “Cloudric” atly bulut esasly gorag diwary programmasy, ahyrky web howpsuzlygy üçin gorag diwary programmasydyr.